Hierokles: Synekdemos

527-535 CE

Parthey 1866

- Annotations   ·   No Other Contributors   ·   CC BY-NC 4.0   ·   Cloned 2 times

ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ. Εἰσὶν αἱ πᾶσαι ἐπαρχίαι καὶ πόλεις αἱ ὑπὸ τὸν βασιλέα τῶν Ῥωμαίων τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπαρχίαι ξδ´ (73), πόλεις ϡλε´ (935), ὡς ὑποτέτακται. α´. Ἐπαρχία Θρᾴκης Εὐρώπης, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιδ´ (14) Εὐδοξιούπολις Ἡράκλεια Ἀρκαδιούπολις Βιζύη Πανόνιον Ὄρνοι Γάννος Καλλίπολις Μόριζος Σιντική Σαναδία Ἀφροδισία Ἄπρος Κοιλία. β´. Ἐπαρχία Ῥοδόπης, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ζ´ (7) Αἶνος Μαξιμιανούπολις Τραϊανούπολις Μαρώνεια Τόπιρος νῦν Ῥούσιον Νικόπολις Κερεόπυργος. γ´. Ἐπαρχία Θρᾴκης, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ε´ (5) Φιλιππούπολις Βερόη Διοκλητιανούπολις Σεβαστούπολις Διόσπολις. δ´. Ἐπαρχία Αἰμιμόντου, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ε´ (5) Ἀδριανούπολις Ἀγχίαλος Δεβελτός Πλουτινούπολις Τζοΐδης. ε´. Ἐπαρχία Μυσίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ζ´ (7) Μαρκιανούπολις Ὀδησσός Δοροστόλος Νικόπολις Νόβαι Ἀππιαρία Ἔβραιττος. ϛ´. Ἐπαρχία Σκυθίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ιε´ (15) Τόμις Διονυσόπολις Ἄκραι Καλατίς Ἴστρος Κωνσταντιανά Ζέλδεπα Τρόπεος Ἀξιούπολις Καπίδαβα Κάρσος Τρόσμις Νοβιοδοῦνος Αἰγισσός Ἁλμυρίς. ζ΄. Ἐπαρχία Ἰλλυρικοῦ. α´. Μακεδονία ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις λβ΄ (32) Θεσσαλονίκη Πέλλη Εὔρωπος Δῖος Βέροια Ἐορδέα Ἔδεσσα Κέλλη Ἀλμοπία Λάρισσα Ἡράκλεια Λάκκου Ἀνταγνία Γεμίνδου Νικέδης Δόβηρος Ἰδομένη Βράγυλος Πρίμουλα Παρθικόπολις Ἡράκλεια Στρυμνοῦ Σέρραι Φίλιπποι Ἀμφίπολις Ἀπολλωνία Νεάπολις Ἄκανθος Βέργη Ἄραυρος κλίμα Μεστικὸν καὶ Ἀκόντισμα νῆσος Θάσος νῆσος Σαμοθράκη. η΄. Ἐπαρχία Μακεδονίας β´, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις η΄ (8) Στόβοι Ἄργος Εὐστράιον Πελαγονία Βάργαλα Κελενίδιν Ἁρμονία Ζάπαρα. θ΄. Ἐπαρχία Θεσσαλίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ιζ΄ (17) Λάρισα Δημητριάς Θῆβαι Ἐχίναιον Λαμία Ὕπατα Μητρόπολις Τρίκαι Γόμφοι Καισάρεια Διοκλητιανούπολις Φάρσαλος Σαλτοβουραμίσιον Σάλτος Ἰόβιος νῆσος Σκόπελος νῆσος Σκίαθος νῆσος Πεπάρηθος. ι΄. Ἐπαρχία Ἐλλάδος ἤγουν Ἀχαΐας, ὑπὸ ἀνθύπατον, πόλεις οθ´ (79) Σκαρφία Ἐλατίνα Βοὲ καὶ Δριμύα Δαυλία Χαιρώνεια Ναύπακτος Δελφοί Ἄμφισσα Τιθώρα Ἄμβροσος Ἀντίκυρα Λεβαδία Κορωνία Βοιωτίας Στήραις Ὀποῦς Ἀνάστασις Ἄδεψος νῆσος Εὔβοια Ἀνθηδών Βουμέλιτα Θεσπιαί Ὕττος Θίσθαι Θῆβαι μητρόπολις Βοιωτίας Τάναγρα Χαλκὶς νήσου Εὐβοίας Πορθμός Κάρυστος Πλατεαί Αἰγόσθενα Ἀθῆναι μητρόπολις Ἀττικῆς Μέγαρα Παγαί ἐμπόριον Κρομμών Αἴγινα νῆσος Ποιτοιοῦσα Κέα Κύθνος Δῆλος ἄδηλος Σκῦρος Ταλαμίνη μέχρι Θερμοπυλῶν Κόρινθος ἥ ποτε Ἐφύρα μητρόπολις πάσης Ἑλλάδος Νέα Σικυών Αἴγειραι Αἴγιον Μέθανα Τρυζένα Πίλαυρα Ἱεραμιόνη Ἄργος Τεγέα Θάλπουσα Μαντίνεια Λακεδαίμων μητρόπολις τῆς Λακωνικῆς ἡ πρὶν Σπάρτη Γερένθραι Φαραί Ἀσωπός Ἀκρέαι Φιάλεα Μεσσήνη Κορωνία Ἀσίνη Μοθώνη Κυπαρισσία Ἦλις μητρόπολις Ἀρκαδίας Πάτραι Αἴγιον μητρόπολις Αἰτωλίας νῆσος Κεφαλληνία νῆσος Πάνορμος νῆσος Ζάκυνθος νῆσος Κυθηρία νῆσος Μύκων νῆσος Στροφαδία νῆσος Μόλος ἀντικρὺ Κορίνθου νῆσος Δωροῦσα νῆσος Λῆμνος νῆσος Ἴμβρος. ια´. Ἐπαρχία Κρήτης, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις κβ´ (22) μητρόπολις Γορτύνη Ἴνατος Βίεννα Ἱεράπυδνα Καμάρα Ἄλλυγγος Χερσόνησος Λύκτος Ἀρκαδία Κνωσσός Σούβριτος Ὀάξιος Ἐλεύθερνα Λάμπαι Ἄπτερα Κυδωνέα Κίσαμος Καντανία Ἔλυρος Λίσσος Φοινίκη ἤτοι Ἀραδένα νῆσος Κλαῦδος. ιβ´. Ἐπαρχία Παλαιᾶς Ἠπείρου, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ιβ´ (12) μητρόπολις Νικόπολις Δωδῶναι Εὔροια Ἄκνιον Ἀδριανούπολις Ἄππων Φοινίκη Ἀγχιασμός Βουθρωτός Φωτική Κέρκυρα νῆσος Ἠθράκη νῆσος. ιγ´. Ἐπαρχία Νέας Ἠπείρου, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις θ´ (9) Δυρράχιον ἤ ποτε Ἐπίδαμνος Σκάμπα Ἀπολλωνία Βοῦλις Ἀμαντία Πουλχεριούπολις Αὐλών Αὐλινίδος μητρόπολις Λίστρων καὶ Σκεπών. ιδ´. Ἐπαρχία Δακίας μεσογείου, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ε´ (5) Σαρδική μητρόπολις Παυταλία Γερμάη Ναϊσός Ῥεμεσιανά. ιε´. Ἐπαρχία τῇ παρα … , ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ε´ (5) Ῥαζαρία μητρόπολις Βονοπία Ἄκοινες κάστρα Μάρτις Ἴσκος. ιϛ´. Ἐπαρχία Δαρδανίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις γ´ (3) Σκοῦποι μητρόπολις Μηρίων Οὐλπιανά. ζ´. Ἐπαρχία Πρεβάλεως, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις γ´ (3) Σκόδρα Λίσσος Δωράκιον μητρόπολις. ιη´. Ἐπαρχία Μυσίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ε´ (5) Βιμινάκιν μητρόπολις Σιγγιδόνος Γρατιανά Τρικόρνια Ὀρθέμαρχος. ιθ´. Ἐπαρχία Παννονίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις β´ (2) Σέρμιον Βασιανά. κ´. Ἐπαρχία Ἀσίας, ὑπὸ ἀνθύπατον, πόλεις μγ´ (43) Ἔφεσος Ἀνέα Πριήνη Μαγνησία Μεάνδρου Τράλλεις Νύσσα Πρίουλλα Μάσταυρα Ἀνίνετα Ὕπηπα Ἀρδιούπολις Διὸς ἱερόν Εὔαζα Κολοσή Ἄλγιζα Νικόπολις Παλαιάπολις Βάρεττα Αὐλίου κώμη Νεαύλη Κολοφών Μητρόπολις Λέβεδος Τέως Σμύρνα Κλαζομενή Σατρώτη Μαγνησιασούπολις Ἀπάη Τέμνος Φώκαια Μύρινα Μύκη Πέργαμος Ἐλαία Πιττάνη Τιάραι Θεοδοσιουπόλεως Ἀδραμύττιον ἥ ποτε Λύρνησος Ἄντανδρος Γάδαρα Ἀσσός. κα´. Ἐπαρχία Ἑλλησπόντου, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις λ´ (30) Κύζικος μητρόπολις Προικόνησος ἡ Ἐξορία Βαρίσπη Πάριον Λάμψακος Ἄβυδος Δάρδανον Ἴλιον Τρωάς Σκάμανδρος Πολίχνα Ποιμάνεντος Ἀρτεμέα Ῥέκετα Βλάδος Σκέλεντα Μόλις Γέρμαι Ἄπταος Κέργη Σάγαρα Ἀδριανοῦ θῆραι Ἧραι Πιονία Κονιοσίνη Ἄργιζα Ξίος Τράδος Μανδακάδα Ἐργαστήριον Μάνδραι Ἵπποι Ὄκη Σίδηρον Σκέψις. κβ´. Ἐπαρχία Φρυγίας Πακατιανῆς, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις λθ´ (39) Λαοδίκεια Ἱεράπολις Μόσυνα Ἄττυδα Τραπεζούπολις Κολασσαί Κερετάπα Θεμισόνιος Οὐαλεντία Σαναός Κονιούπολις Σιτούπολις Κράσος Λοῦνδα Μόλτη Εὐμένεια Σιβλία Πέπουζα Βρίανα Σεβαστή Ἴλουζα Ἀκμῶνα Ἀδιοί Ἰουχαράταξ Διοκλία Ἀρίστιον Κιδυσσός Ἀπία Εὐδοκιάς Ἀζανοί Τιβεριούπολις Κάδοι Θεοδοσία Ἄγκυρα Σύνναος Τεμένου θύραι Τανούπολις Πουλχεριανούπολις. κγ´. Ἐπαρχία Λυδίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις κγ´ (23) Σάρδεις Φιλαδέλφεια Τρίπολις Θυάτειρα Σίται Μαιονία Ἰουλιανούπολις Τράλλεις Αὐρηλιούπολις Ἀτταλία Ἑρμοκαπηλία Ἀκρασός Ἀπόλλωνος ἱερόν Τάλαζα Βάγις Κήρασε Μεσοτύμελλος Ἀπολλώνης Ἱεροκαστέλλεια Μυστήνη Σαταλέων Γόρδος. κδ´. Ἐπαρχία Πισιδίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις κϛ´ (26) Ἀντιόχεια Νεάπολις Λιμέναι Σαβῖναι Ἀτμενία Πάππα Σινήθανδος Λαοδίκεια κεκαυμένη Τυραῖον Ἀδριανούπολις Φιλομήλιον Σωζόπολις Τύμανδος Μητρόπολις Ὀπαμία Εὐδοξιούπολις Ἀγαλασσός Βάρις Σελεύκεια ἡ σιδηρᾶ ὁ Τιμβριάδων Θεμισόνιος Ἰουστινιανούπολις Μάλλος Ὀδάδα Ζόρζιλα Τιτυασσός. κε´. Ἐπαρχία Λυκαονίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιη´ (18) Ἰκόνιον μητρόπολις Λύστρα Μίσθεια Ἄμβλαδα Οὐάσαδα Οὐμάναδα Ἴλιστρα Λάρανδα Δέρβαι Βαρατή Ὕδη Ἰσαυρόπολις Κόρνα Σάβατρα Πτέρνα Κάρνα Γλαύαμα Ῥίγνον. κϛ´. Ἐπαρχία Φρυγίας Σαλουταρίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις κγ´ (23) Εὐκαρπία Ἱεράπολις Ὄστρους Σεκτόριον Βρούξος κλῆρος Ὀρίνης κλῆρος Πολιτικῆς Δεβαλάκια Λυσιάς Σύνναδα Πρύμνησος Ἴψος Πολύγωτος Δοκίμιον Μητρόπολις Μῆρος Νακολία Δορύλλιον Μεδάιον δήμου Λυκάων δήμου Αὐράκλεια δήμου Ἀλαμασσοῦ δήμου Προπνίασα. κζ´. Ἐπαρχία Παμφυλίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις μζ´ (47) Πέργη Σύλλαιον Μάγυδος Ἀτταλία δήμου Οὐλίαμβος Τρέσενα δήμου Καναύρα Ἰοβία Θερμεσσὸς καὶ Εὐδοκία δήμου Μενδενέω δήμου Σώκλα Σίνδα Βέρβη Σινδαῦνδα Μυωδία χωρία Μιλυαδικά Ὄλβασα Παλαιάπολις Λυσήναρα Κόμανα Κόλβασα Κρέμνα Πανέμου τεῖχος Ἀριασσός Μαξιμιανούπολις κτῆμα Μαξιμιανουπόλεως Ῥεγησαλάμαρα Λιμόβραμα Κόδρουλα Δεμουσία δήμου Σαβαιῶν Παστοληρισός Σέλπη Τριμούπολις Σώδι Σέρνα Λύβρη Κασσά Κότανα Ὄρυμνα Κορακήσιον Σύεδρα Καράλια Ὀλυβρασός. κη´. Ἐπαρχία Λυκίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις λδ´ (34) Φασύδης Ὄλυμπος Γάγα Ἀκαλισσός Ἐλεβεσός Λίμυρα Ἀρύκανδα Ποδαλία Χῶμα Ῥεγκυλιάς Μύρα μητρόπολις Ἀρνέα Κυάνεαι Ἀπερλαί Φελλός Ἀντίφελλος Κάνδυβα Εὐδοκιάς Πάταρα Ξάνθος Κόμβη Μίσαι Πίναρα Σίδυμα Τλῶ Τελμισός Καῦνος Ἄραξα Βουβών Ἠνόανδα Βάλουρα Κομιστάραος. κθ´. Ἐπαρχία Νήσων, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις κ´ (20) Ῥόδος Κῶς Σάμος Χίος Μιτυλήνη Μέθυμνα Πέτελος Τένεδος Προσελήνη Ἄνδρος Τῆνος Νάξος Πάρος Σίφνος Μῆλος Ἴος Θήρα Ἀμουργός Ἀστυπάλαια. λ´. Ἐπαρχία Καρίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις λ´ (30) Μίλητος Ἡρακλείας Ὀγμοῦ Ἀμυνδός Ἁλικαρνασσός Κνίδος Κέραμος Μύλασα Στρατονίκεια Ἀμυζών Ἄλινδα Ἀλάβανδα Ὀρθοσιάς Ἅρπασα Νεάπολις Ὑλάρημα Ἀντιόχεια μητρόπολις Ἀφροδισιάς Ἡρακλείας Σαλβακόνος Τάβαι Ἀπολλωνίας Σεβαστόπολις Ἴασος Ἔρεζος Μαρκιανούπολις Ἀναστασιούπολις χωρία Πατριμόνια Κιβύρα Κοκτημαλικαί. λα´. Ἐπαρχία Ποντικῆς α´, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιϛ´ (16) Χαλκηδών Νικομήδεια Πρίνετος Ἑλενόπολις Νίκαια Βασιλεινούπολις Κίος Ἀπάμεια Προῦσα Καισάρεια Ἀπολλωνιάς Δασκύλιον Νεοκαισάρεια Ἀδριανοί Ῥεγετατάιος Ῥεγοδώριες. λβ´. Ἐπαρχία Ὁνωριάδος, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ϛ´ (6) Κλαυδιούπολις Προυσιάς Ἡράκλεια Τίος Κρατία Ἀδριανούπολις. λγ´. Ἐπαρχία Παφλαγονίας, ὑπὸ κορίκτορα, πόλεις ϛ´ (6) Γάγγρα Πομπηϊούπολις Σόρα Ἀμάστριον Ἰουνόπολις Δάδυβρα. λδ´. Ἐπαρχία Γαλατίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ζ´ (7) Ἄγγυρα μητρόπολις Ταβία Ἀσπόνα Κίννα Ῥεγεναγαλία Ῥεγέμνηζος Ἡλιουπολις. λε´. Ἐπαρχία Γαλατίας Σαλουταρίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις θ´ (9) Πισινοῦς Ῥεγεμαυρέκιον Πητινησός Αἰώριον Κλάνεος Ῥεγετνακάδη Εὐδοξιάς Μυρικιών Γέρμια. λϛ´. Ἐπαρχία Καππαδοκίας α´, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις δ´ (4) Καισάρεια Νύσσα τὰ Θέρμα Ῥεγεποδανδός. λζ´. Ἐπαρχία Καππαδοκίας β´, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις η´ (8) Τύανα Φαυστινούπολις Κύβιστρα Ναζιανζός Σάσιμα Παρνασός Ῥεγεδόαρα Ῥεγεμούκισός. λη´. Ἐπαρχία Ἑλενουπόντου, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ζ´ (7) Ἀμασία Ἴβωρα Ζῆλα Σάλτον Ζαλίχην Ἄνδραπα Ἀμισός Σινώπη. λθ´. Ἐπαρχία Πόντου Πολεμωνιακοῦ, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ε´ (5) Νεοκαισάρεια Κόμανα Πολεμώνιον Κερασοῦς Τραπεζοῦς. μ´. Ἐπαρχία Ἀρμενίας α´, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ε´ (5) Σεβάστεια Νικόπολις Κολονία Σάταλα Σεβαστούπολις. μα´. Ἐπαρχία Ἀρμενίας β´, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ϛ´ (6) Μελιτηνή Ἄρκα Ἀραβισσός Κουκουσός Κόμανα Ἀραραθία. μβ´. Ἐπαρχία Κιλικίας α´, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις η´ (8) Ταρσὸς μητρόπολις Πομπηϊούπολις Σεβαστή Κώρυκος Ἄδανα Ἀγουσία Μάλχος Ζεφύριον. μγ´. Ἐπαρχία Κιλικίας β´, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις θ´ (9) Ἀνάζαρβος μητρόπολις Μοψουεστία Αἰγέαι Ἐπιφανία Ἀλεξάνδρεια Ῥῶσος Εἰρηνούπολις Φλαβιάς Καστάβαλα. μδ´. Ἐπαρχία Κύπρου τῆς νήσου, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιε´ (15) Κωνσταντία μητρόπολις Ταμασσός Κίτιον Ἀμαθοῦς Κούριον Πάφος Ἀρσινόη Σόλοι Λάπιθος Κιρβοῖα Κύθροι Καρπάσιον Κυρηνία Τριμιθούντων Λευκουσία. με´. Ἐπαρχία Ἰσαυρίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις κγ´ (23) Σελεύκεια μητρόπολις Κελεσδέρη Ἀνεμούριον Τιτιούπολις Λάμος Ἀντιόχεια Ἰουλιοσεβαστή Κέστροι Σελινοῦς Ἰοτάπη Διοκαισάρεια Ὄλβη Κλαυδιούπολις Ἱεράπολις Δαλισανδός Γερμανικόπολις Εἰρηνόπολις Φιλαδέλφεια Μωλώη Δαρασός Ζεέδη Νεάπολις Λαύζαδος. μϛ´. Ἐπαρχία Συρίας α´, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ζ´ (7) Ἀντιόχεια ἡ πρὸς Δάφνην Σελεύκεια Λαοδίκεια Γάβαλα Πάλτος Βέροια Χαλκίς. μζ´. Ἐπαρχία Συρίας β´, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις η´ (8) Ἀπάμεια Ἐπιφάνεια Ἀρέθουσα Λάρισσα Μαριάμη Βαλανέα Ῥαφανέαι Σελευκόβηλος. μη´. Ἐπαρχία Εὐφρατησίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ιβ´ (12) Ἱεράπολις Κύρος Σαμόσατα Δολίχη Ζεῦγμα Γερμανικία Πέρρη Νικόπολις Σκεναρχαῖα Σαλγενορατίξενον Σύριμα Εὔρωπος. μθ´. Ἐπαρχία Ὀσρωηνῆς, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις θ´ (9) Ἔδεσσα Κωνσταντία Θεοδοσιούπολις Κάρραι Βάτναι Νέα Βαλεντία Λεοντόπολις ἡ καὶ Καλλινίκη Βίρθα. ν´. Ἐπαρχία Μεσοποταμίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλιν α´ (1) Ἄμιδα. να´. Ἐπαρχία Φοινίκης, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιδ´ (14) Τύρος Πτολεμαΐς Σιδών Βηρυτός Βίβλος Βόστρυς Τρίπολις Ἄρκαι Ὀρθοσιάς Ἄραδος Ἀντάραδος Κωνσταντίνα Πογωνᾶς Πανειάς. νβ´. Ἐπαρχία Φοινίκης Λιβανησίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ϛ´ (6) Ἔμισσα Λαοδίκεια Δαμασκός Ἡλιούπολις Ἄβιλα Πάλμυρα. νγ´. Ἐπαρχία Παλαιστίνης, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις κβ´ (22) Καισάρεια μητρόπολις Δῶρα Ἀντιπατρίς Διόσπολις Ἄζωτος παράλιος Ἄζωτος μεσόγειος Ἐλευθερόπολις Αἰλία ἡ καὶ Ἱεροσόλυμα Νεάπολις Λιβιάς Σεβαστή Ἀνθηδών Διοκλητιανούπολις Συκαμάζων Ὀνοῦς Σώζουσα Ἰόππη Γάζα Ῥαμφία Ἀσκαλών Ἄριζα Βιτύλη. νδ´. Ἐπαρχία Παλαιστίνης β´, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ια´ (11) Σκυθόπολις Σέλλα Γάδαρα Ἄβιλα Καπετωλιάς Ἵππος Τιβεριάς Ἑλενούπολις Διόκεσσα Μαξιμιανούπολις Γάβαι. νε´. Ἐπαρχία Παλαιστίνης γ´, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ι´ (10) Πέτρα Αὐγουστόπολις Ἀρίνδηλα Χαραγμοῦβα Ἀρεόπολις Ζωάρα Μάμψις Βιταροῦς Ἐλοῦσα Σάλτων. νϛ´. Ἐπαρχία Ἀραβίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιζ´ (17) Βόστρα Νιλακώμη Ἄδρα Δία Ἑξακωμία κώμη Μήδαβα Γερασά Μαιοῦδος Φιλαδέλφεια Νεάπολις Ἱεράπολις Φιλιππόπολις Φαινά Κωνσταντία Διονυσιάς Κανοθά Ἀδρασσός. νζ´. Ἐπαρχία Αἰγυπτιακῆς, ὑπὸ αὐγουστάλιον, πόλεις κγ´ (23) Ἀλεξάνδρεια Ἑρμούπολις Μενελαΐτης Μέτελις Βοῦτος Κάβασσα Σάις Ναύκρατις Ἀνδρών Νικίου Ξόις Φραυύνης Παχνεμόης Διόσπολις Σεβόνυτος Ὄνουφις Ταύα Κλεοπάτρα Κυνώ Βούσιρις Ὤασις Ἑλεαρχία Παράλιος. νη´. Ἐπαρχία Αὐγούστα α´, ὑπὸ κορρήκτορα, πόλεις ιγ´ (13) Ῥινοκόρουρα Ὀστρακίνη Κάσσιον Πεντάσχοινον Ἀφνάιον Γέρρας Σκέννα Πηλούσιον Σεθραΐτης Ἥφαιστος Πανίθυσος Πάννις Θμούης. νθ´. Ἐπαρχία Αὐγούστα β´, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ζ´ (7) Λεοντώ Ἀθρίδης Ἡλίου Βούβαστος Φάρζιθος Ἀραβία Κλύσμα κάστρον. ξ´. Ἐπαρχία Ἀρκαδίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις θ´ (9) Κυνώ Ὀξύρυγχος Ἡρακλέως Ἀρσενοΐτης Θεοδοσιούπολις Νικόπολις Ἀφροδιτώ Πέμφις Λιττοῦς. ξα´. Ἐπαρχία Θηβαΐδος τῆς ἔγγιστα, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ι´ (10) Ἑρμούη Θεοδοσιούπολις Ἀντινώ Ἀκούασα Λύκων Ὑψηλή Ἀπόλλωνος μικρά Ἀντέου Πάνος Ὤασις μεγάλη. ξβ´. Ἐπαρχία Θηβαΐδος τῆς ἄνω, ὑπὸ δοῦκα, πόλεις ια´ (11) Πτολεμαΐς Διόσπολις Τέντρυα Μαξιμιαμούπολις Κῶπτος Φίκαι Διοκλητιανούπολις Ἐρέσβυθος Λάττων Ἀπολλωνιάς Ὄμβοι. ξγ´. Ἐπαρχία Λιβύης τῆς ἄνω, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ϛ´ (6) Σώζουσα Κυρήνη Πτολεμαΐς Τεύχειρα Ἀδριανή Βερονίκη. ξδ´. Ἐπαρχία Λιβύης τῆς κάτω, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ϛ´ (6) Παραιτόνιον Ζωγροζαγούλης Πιδονία Ἀντιφρώ Δάρνις Ἀμμωνιακή. Τέλος τοῦ καταλόγου πασῶν τῶν ἐπαρχιῶν καὶ πόλεων τῶν ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν Ῥωμαίων τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει διοικουμένων. Εἰσὶν τῆς δύσεως αἱ ἐπαρχίαι ὑπὸ Ῥώμην ξ´ (7) ἐπαρχία Ἰταλίας ιζ´ (17) ἐπαρχία Νωρικοῦ β´ (2) ἐπαρχία Γαληνῶν ιζ´ (17) ἐπαρχία Σπανίων ζ´ (7) ἐπαρχία Βρισγανῶν ε´ (5) ἐπαρχία Πανονιῶν β´ (2) ἐπαρχία Ἀφρικῆς ζ´ (7) ἐπαρχία Σικελίας α´ (1) ἐπαρχία Σαρδηνίας α´ (1) ἐπαρχία Κορσικῆς α´ (1).